Zasady ładu korporacyjnego

Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie ukierunkowane są na wzmacnianiu przejrzystości działań spółek giełdowych, poprawie komunikacji z inwestorami a także ochronie praw akcjonariuszy.

Zgodnie z Regulaminem GPW, Play Communications S.A., jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powinien stosować zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" dostępna jest pod linkiem:

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf .

Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW są stosowane odpowiednio przez Zarząd P4 w odniesieniu do obowiązków zarządu oraz przez Zarząd Emitenta, w odniesieniu do obowiązków rady nadzorczej.

Załączniki

Dłonie nad dokumentami